ورود به صفحه اصلی دانشگاه جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴  
   
  دکتر نيک پژوه Dr. nikpajouh CV
 

((Curriculum Vitae))

dr.nikpajouh-picture.jpg

 

     

-Personal Details:                                                                           

First Name:            Akbar

Last Name:            Nikpajouh

Birth Place:            Maragheh-Iran  

Email:                    anikpajouh@sina.tums.ac.ir

School:                  Medicine

Academic Rank:  MD , MPH ,  Board of Community Medicine , Faculty of Medicine,Tehran University of Medical Sciences,Tehran,Iran

 

-Education and Qualifications:

(1987-1991) Bahonar High School, Maragheh,Iran, Diploma in Mathematical and Physics.

 (1991-1998) Tabriz University of Medical Sciences, Iran, General Physician.

Thesis: Comprehensive review of malignant tumors of the breast in surgical wards of Tabriz Imam Khomeini hospital. Akbar Nikpajouh

 (2003) Tehran University of Medical Sciences, Iran, Master Of Public Health. 

(2004-2007) Tehran University of Medical Sciences, Iran, Resident Of Community Medicine.

Thesis: The costs of the radiology ward by step-down method in Amir Alam hospital, Tehran, Iran . Akbar Nikpajouh, Batoul Shariati, Soraya Soheili

 

Educational courses:

1- Workshop of research methodology, Tehran University of medical sciences,

Tehran, Iran.

2- Workshop of scientific writing (Basic Level), Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.

3- Workshop of scientific writing (Advanced Level), Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.

4- Workshop of How to read the article (Basic Level), Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.

5- Workshop of How to read the article (Advanced Level), Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.

6- Workshop of statistical analysis, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.

7- Workshop of End note, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.

8- Workshop of Refrence manager, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.

9- Workshop of Systematic Review, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.

10-Workshop of Validity and Reliability of survey Instruments, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.

11- Workshop of Search of electronic resources (Basic Level), Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.

12- Workshop of Search of electronic resources (Advanced Level), Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.

13- Workshop of Knowledge translation (KTE), Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran.

 

Language Skills:

English,Turkish

Computer Knowledge:

ICDL,SPSS,…

 

Scientific medical writing skills:

Experience in writing:

Proposals, Monographs, Primary and review manuscripts (e.g. original article, case report, summaries, letter to editor), Congress publications (abstracts, posters, orals), Slides using power point

Experience in preparing data for manuscript:

Study designation, Searching in databases, Data gathering, entry and data cleaning,

Primary data analysis (chi-square test, fisher exact test, t-test, ANOVA, multivariate logistic regression using SPSS), Expert Submitting manuscript

 

-Skills and work Experiences in:

1- (1998-2000) General physician in Rural Health Center, Bonab Health center, Bonab,East Azarbaijan, Iran

2- (2000-2002) General physician, Maragheh Health center, Maragheh,East Azarbaijan, Iran

3- (2002-2003) Course Lecturer on population and family planing, College of Economic Affairs and Finance , Tehran, Iran

4- (2002-2003) Course Lecturer on population and family planing, College of Law, Tehran, Iran

5- (2002-2003) Managing Director, Sina Shafa Company , Tehran, Iran.

6- (2008-2011) Member of research committee of Tehran Heart Center, Tehran, Iran.

7- (2008-2011) Managing of Prevention and Health Promotion Activities of Tehran Heart Center Website, Tehran, Iran.

8- (2008-2011) Managing of Prevention and public education of Tehran Heart Center Website, Tehran, Iran,( http://thc.tums.ac.ir/Fa/?Page=Preventation).

9- (2008-2011) Managing of “Healthy Heart” Audio of Tehran Heart Center Website, Tehran, Iran, (http://thc.tums.ac.ir/Fa/?Page=DynamicPageView&PageID=123).

10- (2010-2011) Managing of “Healthy Heart” Video of Tehran Heart Center Website, Tehran, Iran, (http://thc.tums.ac.ir/Fa/?Page=DynamicPageView&PageID=228).

11- (2010-2011) Coordinator of Health Promoting Hospitals (HPH-WHO) of Tehran Heart Center, Tehran, Iran.

  12- (2010-2011) Member of National Committee to determine service pack of Community Medicine, Tehran, Iran.

 13- (2010-2011) Member of TUMS prevention and health promotion clinic guideline design team, Tehran, Iran.

  14- (2011-2011) Member (and Committee Secretary) of prevention and health promotion committee of Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran.

 15- (2011-2011) Executive Director of prevention and health promotion Electronic System of Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran,(http://pishgiri.tums.ac.ir/default.aspx)

 

 

-Publications:

 

Published Books:

 

1- Nikpajouh A . population and family planing.Seventh Printig (Total Number Printed: 21,000  Volumes) , Noor danesh:Tehran,2010.[Persian]

2- Nikpajouh A . Guide For Prevention and Treatment Of Cardiovascular Diseases.Fourth Printig (Total Number Printed: 45,000  Volumes) , Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2011 .[Persian]

3- Nikpajouh A, Karimi A . Health Promotion in Hospitals:

Evidence and quality management. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2010. [Persian]

4- Nikpajouh A , Samadi B. The International network of health Promoting

Hospitals and Health Services: Integrating health promotion into

hospitals and health services: Concept, framework and organization. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2011. [Persian]

5- Nikpajouh A, Samadi B. Guide for Integrating Health Promotion into Clinical Practice. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2011.[Persian]

6- Nikpajouh A, Samadi B. Implementing health promotion in hospitals: Manual and self-assessment forms. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2011.[Persian]

7- Nikpajouh A, Samadi B. Guide to Develop a Health Promotion Policy and compendium of policies. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2011.[Persian]

8- Nikpajouh A . Standards of health promoting hospitals. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2011.[Persian]

9- Nikpajouh A , Nabaii B . Guide to Clinical Preventive Services, 2009

Recommendations of the U.S. Preventive Services Task Force. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2010. [Persian]

10- Karbakhsh M, Eslami B, Nikpajouh A. A step by step Guide to Delivering Clinical Preventive Services: A systems Approach. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2010.[Persian]

11- Nikpajouh A . Infectious Diseases: Recognition-Prevention-Treatment. Balagh Danesh:Tehran,2001.[Persian]

12- Nikpajouh A . Respiratory Diseases: Recognition-Prevention-Treatment. Balagh Danesh:Tehran,2001.[Persian]

13- Nikpajouh A . ENT Diseases: Recognition-Prevention-Treatment. Balagh Danesh:Tehran,2001.[Persian]

14- Hyradfar P, Nikpajouh A. Healthy Eating for Healthy Family. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2011.[Persian]

 

 Under Publish Books:

15- Nikpajouh A, Godarzineghad H. Clinical Epidemiology. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2011.[Persian]

16- Hyradfar P, Nikpajouh A. Healthy Eating for Healthy Heart. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2011.[Persian]

17- Nikpajouh A , Ramzi D . prventive cardiology. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2011.[Persian]

18- Nikpajouh A . DASH Diet. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2011.[Persian]

19-Nikpajouh A . Women and Healthy Heart. Iranian Moaser Prevention and Health Promotion Institute:Tehran,2011.[Persian]

 

Published articles:

 

20 - Nikpajouh A. Re: Varicocele in Brothers of Patients With Varicocele, Urology Journal Vol 4 No 3 Summer 2007 . (Index: MEDLINE/PubMed, SCI Expanded, Cinahl, CABI, CSA, DOAJ, Google Scholar, SID, IranMedex, Scopus, and IMEMR)

 

21 - Nikpajouh A, Shariati B, Soheili S. The costs of the radiology ward by step-down method in Amir Alam hospital, payesh Journal Vol 8 No 3 Summer 2009 . ) Index: SID, IranMedex,CINAHL, Index Copernicus, IMEMR , ISC)

 

22 - Nikpajouh A. Re: Explain the epidemiological modeling Ischemic Heart Disease in Iran, payesh Journal Vol 9 No 4 2009 . ) Index: SID, IranMedex,CINAHL, Index Copernicus, IMEMR , ISC)

23 - Nikpajouh A. Estimation of the requirement for cardiologists in Iran in the year 1400(AH) by Benchmarking method. ) Index: SID, IranMedex,CINAHL, Index Copernicus, IMEMR , ISC)

 

presented articles:

24 - Nikpajouh A, Abbasi K, Shirzad M. Heath Promotion Priority Setting And Prevention of Common Cardiovascular Disease In Community Offered By Tehran Heart Center. ) 17th Congress of Iranian Heart Association,10-13 May 2011,Tehran,Iran)

25 - Nikpajouh A, Shirzad M. Reviewing Health Promoting Hospitals:Necessity, Structure, Standards and Strategies. ) The First International And fourth National Congress on Health Educatin and Promotion,16-19 May 2011 ,Tabriz,Iran)